Statute

(9) O korištenju i čuvanju pečata, pečata ustrojstvenih oblika, znaka i zastave te njihovoj zaštiti odlučuje Predsjedništvo HNS-a.

 

 

 

Članak 5.
(1) Rad HNS-a i njegovih tijela je javan, a ostvaruje se na javnim skupovima, tribinama, okruglim stolovima, obavještavanjem javnosti i članstva putem priopćenja, izjava, reagiranja, tiskovnih konferencija, nazočnošću predstavnika (predstavnica) javnog informiranja na skupovima Stranke te na druge prikladne načine.
(2) Tijela HNS-a mogu raspravljati i odlučivati bez nazočnosti javnosti:
• o unutrašnjim kadrovskim pitanjima;

 

• o strategiji i taktici izborne promidžbe i nominiranju kandidata (kandidatkinja) za izbore;
• o spajanju, odnosno udruživanju s drugim strankama;
• o poslovanju HNS-a;
• o pitanjima koja se smatraju poslovnom tajnom te
• o ostalim unutarstranačkim pitanjima, temeljem odluke nadležnog tijela HNS-a.

 

Članak 6.
(1) HNS ima vlastitu nakladničku djelatnost i stranačko glasilo.
(2) Predsjedništvo HNS-a imenuje glavnog urednika stranačkoga glasila.
(3) HNS može izdavati i druga glasila te osnivati ili se koristiti i ostalim sredstvima javnog priopćavanja (internet, televizija, radio i sl.) u skladu sa zakonom i Statutom.

 

Članak 7.
(1) HNS dodjeljuje priznanja i nagrade svojim članovima za predan rad, doprinos jačanju stranke i promociji stranačkih načela i programa.
(2) Iznimno, HNS može dodijeliti priznanja i nagrade iz st. 1. ovoga članka osobama koje nisu članovi HNS-a, ukoliko svojim radom i aktivnostima promiču program, vrijednosti i načela Stranke.
(3) HNS dodjeljuje nagradu Krešimir Džeba za izniman stranački aktivizam. Nagrada Krešimir Džeba dodjeljuje se u skladu s Pravilnikom o dodjeli nagrade Krešimir Džeba.

 

 

II. ČLANSTVO

 

Članak 8.
(1) Članom (članicom) HNS-a može postati svaki punoljetni, poslovno sposoban državljanin (državljanka) Republike Hrvatske, koji (koja) je upoznat (upoznata) sa Statutom i programom HNS-a i prihvaća ih.

© Copyright 2012, All rights reserved, CPP Political Academy