Statute

Na temelju članka 10. Zakona o političkim strankama (Narodne novine br. 76/93., 111/96., 164/98. i 36/01.), 11. Sabor Hrvatske narodne stranke - liberalnih demokrata usvojio je, na zasjedanju održanom 17. ožujka 2012. godine, izmjene i dopune Statuta HNS-a te nakon ugradnje istih (pročišćeni tekst) stupa na snagu ovaj

STATUT

HRVATSKE NARODNE STRANKE - LIBERALNIH DEMOKRATA

I. TEMELJNE ODREDBE

 

Članak 1.
(1) Hrvatska narodna stranka – liberalni demokrati je politička stranka.
(2) Puni naziv stranke jest Hrvatska narodna stranka – liberalni demokrati.
(3) Skraćeni naziv stranke je HNS.
(4) Sjedište HNS-a je u Zagrebu.

 

Članak 2.
(1) HNS je pravna osoba, upisana u registar političkih stranaka koji se vodi pri nadležnom tijelu Republike Hrvatske, ima svoj žiroračun i devizni račun, a u pravnom prometu s trećima za preuzete obveze odgovara svojim sredstvima, odnosno imovinom.
(2) HNS predstavlja i zastupa njezin predsjednik (predsjednica). Predsjednik (predsjednica) može, u skladu s ovim Statutom, ovlastiti i druge osobe da predstavljaju i zastupaju HNS.

 

Članak 3.
(1) HNS djeluje na području Republike Hrvatske.
(2) HNS djeluje i u inozemstvu, u skladu sa zakonom, ovim Statutom, pravnim poretkom Europske unije i države u kojoj djeluje.
(3) HNS može osnovati ili se udružiti u domaće i međunarodne asocijacije, udruge ili organizacije koje zastupaju liberalno-demokratska načela, u skladu s ovim Statutom i odlukama nadležnih tijela HNS-a.

 

Članak 4.
(1) HNS ima svoj pečat, znak i zastavu.
(2) Pečat HNS-a okruglog je oblika, promjera 30 mm, s tekstom «HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI», koji prati rub pečata. U sredini pečata nalazi se znak HNS-a.
(3) Pečate imaju i ustrojstveni oblici HNS-a. Pečat ustrojstvenog oblika istovjetan je pečatu HNS-a, s time što u drugom redu teksta stoji naziv ustrojstvenog oblika.
(4) Znak HNS-a kvadratnog je oblika i sastoji se od bijelih, spojenih slova H, N i S, koja kvadrat dijele u gornje crveno i donje modro polje.
(5) Zastava HNS-a je trobojna, od gornjega crvenog, srednjega bijelog koje je valovito oblikovano i donjega modrog polja, ukupnih dimenzija 200 x 100 cm.
(6) Znak i zastava HNS-a mogu biti i drugačijih dimenzija, kada se koriste u promidžbene svrhe, o čemu odlučuje Predsjedništvo HNS-a.


(7) Mjerodavni uzorak znaka i zastave pohranjen je u Središnjem uredu HNS-a.
(8) Boja HNS-a je narančasta (PANTONE: 151 C).

© Copyright 2012, All rights reserved, CPP Political Academy